Woononderzoek SuAn-buurt in Leiden

Ons Doel heeft het afgelopen jaar samen met de gemeente Leiden en de Sleutels het toekomstplan voor de SuAn-buurt in Leiden uitgewerkt. Deze gebiedsvisie Park de Zwijger is op 6 april 2023 vastgesteld door de Gemeenteraad. Ons Doel heeft hier 204 woningen. Er gaat hierdoor veel gebeuren in de SuAn-buurt de komende jaren. Er worden woningen bijgebouwd, gesloopt en gerenoveerd.

Ons Doel wil naast de fysieke transformatie ook verbetering van de wijk qua samenleven en leefbaarheid realiseren. Een eerste stap is zichtbaarder te zijn in de wijk en dichter bij de huurders te staan. Ons Doel heeft Bureau Bewonerszaken gevraagd om een woononderzoek te doen bij de huurders, om te vragen hoe zij de kwaliteit van hun woning en buurt ervaren en hoe ze willen meedoen in de verbetering. 

yellow and black round frame

Wat hebben we gedaan?

Ons Doel streefde naar een minimale respons van 50% van alle 204 huurders. Uiteindelijk is dit met een respons van 59% ruimschoots behaald (114 van de 121 respondenten hebben hun mening online gegeven, dat is 94%). We hebben op verschillende manieren het woononderzoek onder de aandacht gebracht bij de huurders van Ons Doel.

W

Online vragenlijst naar alle huurders waarvan een e-mailadres bekend was (177).

W

Vragenlijst op papier naar 27 huurders waar geen e-mailadres van bekend was (met ook een QR naar de online vragenlijst).

W

Mensen konden hulp te krijgen bij het invullen van de vragenlijst via de spreekuren van het buurthuis.

W

In de nieuwsbrief over de vernieuwing van de SuAn-buurt een herinnering met een QR-code om de vragenlijst in te vullen.

Ons Doel gebruikt de uitkomsten van dit woononderzoek om:
  • een beeld te krijgen van hoe huurders de kwaliteit van hun woning ervaren.
  • samen met andere onderzoeken (bouwkundig, stedenbouwkundig, cultuurhistorisch en financieel) een goede afweging te maken over de sloop of renovatie van de woningen in de buurt.
  • samen met bewoners de buurt nu en in de toekomst te verbeteren.

Resultaat van het woononderzoek

We hebben de reacties van de bewoners van de SuAn-buurt samengevat in een verslag.

Download hier het verslag van het woononderzoek

Hoe nu verder?

Ons Doel gaat de komende maanden een keuze maken over welke woningen in de buurt gesloopt of gerenoveerd worden. Ook worden er in het kader van de verbetering van de buurt gespreksbijeenkomsten georganiseerd voor de huurders van Ons Doel en de omwonenden. Via de periodieke nieuwsbrief wordt iedereen op de hoogte gehouden van de voortgang.

yellow and black round frame